Hai chim cốt cách lạ kỳ
Thiếu niên lại thích ngâm thi người già
Tưởng như cây quế cung Nga
Đủ năm đủ tháng đâm ra cành chồi

tửu tận tình do tại