Người trong nhà bị gom lính hết
Phòng trống không, thuế bớt phần nào
Quân trang lương thực tiêu hao
Tiếng loa thúc thuế kêu gào oang oang
Dâu bị đốn, hè không vải dệt
Trâu quân ăn, xuân hết sức cày
Vài châu còn chuyện thế này:
Giết dân lấy thủ, tâu bày xin huân

tửu tận tình do tại