Rồi hôm nào anh đến chơi
tất cả đều đã khác
đám mây trên nóc nhà đã lớn
chia sẻ trên mái ngói đã già
.............

Phải là : Chim sẻ trên mái ngói đã già.