15.00
5 bài thơ
Tạo ngày 08/07/2009 23:25 bởi Thập Tứ Cách Cách, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 19/07/2009 03:48 bởi Vanachi
Tập thơ Chân mây cuối trời (in chung cùng Hoàng Ngọc Biên, NXB Trình bầy, 2003).