Một bài thơ tuyệt vời. Hay không chê vào đâu được.