Dây đàn cũ lâu ngày không còn nữa
Người chơi đàn cũng đã bỏ đi rồi
Chỉ có tiếng đàn xưa, đôi lúc
Ngân trong lòng người ở lại mà thôi

Người ở lại cũng già theo năm tháng
Tiếng đàn ngân trong lòng cũng thưa dần
Rồi đến lúc người bán cây đàn cũ
Rồi đến ngày tất cả hoá phù vân


1999

Nguồn: Đỗ Trung Lai, Đêm sông Cầu, NXB Quân đội nhân dân, 2003