Mây trắng bay
Trên giời xanh Hà Nội, mây trắng bay
Xe cưới trên đường
Chân trần rón rén bên gương

Mùa Thu sang
Hồ mơ
Liễu dài sương khói
Nước sông Mẹ từ trên giời xuống
Khăn hồng, áo xanh

Anh đi khắp chân giời góc bể
Vẫn mùa Thu Hà Nội trong lòng
Vẫn gió biếc trên những vòm sấu cổ
Tiếng còi tàu
Phố vắng
Nắng thinh không

Lòng vẫn biết hoa trăm miền đều thắm
Vẫn mong nâng một sắc kinh thành
Trên áo mỏng, heo may về với lạnh
Đêm sao này em đến với anh không?


Nguồn: Đỗ Trung Lai, Đêm sông Cầu, NXB Quân đội nhân dân, 2003