Đất bắc lạnh rất khổ
Vùng nam "thú" chưa về
Khen Khương loạn biên ải
Gió bắc quyện nhung y
Mưa tuyết quan san xám
Sương gió cỏ cây thưa
Quân Hồ không thiết đánh
Lính Hán vẫn trùng vi
Mây quang sao gở rụng
Thu sâu ngựa béo phì
Trên yên gươm báu động
Vẫy bút hịch thư đi
Xa giá về đô cũ
Bạn đón khắp kinh kỳ
Đang giữa ngày báo tiệp
Múa hát xuân bốn bề


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)