Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
181 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Thanh Hải (20 bài)
- Lưu Trùng Dương (6 bài)
- Lê Giang (17 bài)
- Minh Đức Hoài Trinh (17 bài)
- Quách Thoại (20 bài)
Tạo ngày 17/04/2020 10:59 bởi hongha83, đã sửa 4 lần, lần cuối ngày 17/04/2020 16:30 bởi hongha83
Đỗ Quang Liên (1930-) bút danh Ngọc Tỉnh, quê Hà Tây. Là cán bộ quản lý, làm thơ, dịch thuật. Giải thưởng cuộc thi dịch Thơ Đường năm 1996.

Tác phẩm
- Quê hương (thơ in chung, NXB Văn hoá dân tộc, 1996)
- Thơ dịch và sáng tác (in chung, NXB Hội nhà văn, 1999)
- Những áng thơ hay (in chung, NXB Văn học, 2000)
- Hương sắc bốn phương (thơ dịch in chung, NXB Hội nhà văn, 2003)
- Hoa nở đầu xuân (thơ dịch in chung, NXB Hội nhà văn, 2008)
- Cao Bá Quát toàn tập (tập 1, dịch chung, NXB Văn học, 2004)
- Cao Bá Quát toàn tập (tập 2, dịch chung, NXB Văn học, 2012)
- Tổng tập Đào Công Chính (dịch chung, NXB Thông tấn, 2007)

 

Thơ dịch tác giả khác

 1. An Quán tảo xuân kỳ 1 (Cao Bá Quát)
  4
 2. An Quán tảo xuân kỳ 2 (Cao Bá Quát)
  4
 3. Bạc mộ (Cao Bá Quát)
  7
 4. Bộ Minh nhân Tư Minh phủ công sai viên (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
  4
 5. Cảm nguyệt thi (Lê Thánh Tông)
  2
 6. Cảm phú (Cao Bá Quát)
  5
 7. Châu Long tự ức biệt kỳ 1 (Cao Bá Quát)
  3
 8. Châu Long tự ức biệt kỳ 2 (Cao Bá Quát)
  3
 9. Chiêu Quân (Cao Bá Quát)
  4
 10. Chính tại thuận dân tâm (Cao Bá Quát)
  3
 11. Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 1 (Cao Bá Quát)
  1
 12. Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 2 (Cao Bá Quát)
  2
 13. Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 3 (Cao Bá Quát)
  2
 14. Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 4 (Cao Bá Quát)
  2
 15. Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 5 (Cao Bá Quát)
  2
 16. Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 6 (Cao Bá Quát)
  1
 17. Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 7 (Cao Bá Quát)
  2
 18. Dạ nguyệt phiếm chu (Phùng Khắc Khoan)
  1
 19. Dạ Trạch tiên gia phú (Chu Mạnh Trinh)
  1
 20. Du Húc hải môn (Lê Thánh Tông)
  2
 21. Du Tây Hồ Trấn Quốc tự (Cao Bá Quát)
  2
 22. Dữ Cao Xá hữu nhân biệt hậu (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
  8
 23. Đảo Bạch Mã từ hồi hậu cảm tác kỳ 03 (Đoàn Thị Điểm)
  3
 24. Đảo Bạch Mã từ hồi hậu cảm tác kỳ 04 (Đoàn Thị Điểm)
  1
 25. Đảo Bạch Mã từ hồi hậu cảm tác kỳ 05 (Đoàn Thị Điểm)
  3
 26. Đảo Bạch Mã từ hồi hậu cảm tác kỳ 06 (Đoàn Thị Điểm)
  3
 27. Đảo Bạch Mã từ hồi hậu cảm tác kỳ 07 (Đoàn Thị Điểm)
  3
 28. Đáo Bành Thành (Phùng Khắc Khoan)
  1
 29. Đào hoa phàm nhị thủ kỳ 1 (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
  2
 30. Đào hoa phàm nhị thủ kỳ 2 (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
  3
 31. Đáo Hoàng Hà Đông Ngạn nhật (Phùng Khắc Khoan)
  1
 32. Đáo Hội Đồng quán kiến Trình phó sứ (Phùng Khắc Khoan)
  2
 33. Đáo Nam An ngẫu thành (Phùng Khắc Khoan)
  1
 34. Đào Xuyên mộ chử (Cao Bá Quát)
  2
 35. Đáp đô đốc Nùng nguyên soái giản (Phùng Khắc Khoan)
  1
 36. Đăng Dương tướng công từ đường (Phùng Khắc Khoan)
  1
 37. Đăng Yên Thế lộ (Kỳ Đồng)
  2
 38. Đề Cao Tổ miếu (Phùng Khắc Khoan)
  1
 39. Đề Chiêu Liệt miếu (Phùng Khắc Khoan)
  1
 40. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 14 (Lê Thánh Tông)
  3
 41. Đề Đức Khê Tử u cư thứ Nguyễn Tuần Phủ tiến sĩ vận (Cao Bá Quát)
  3
 42. Đề Huyền Thiên quán (Phùng Khắc Khoan)
  1
 43. Đề phiến kỳ 02 (Lê Thánh Tông)
  3
 44. Đề Tử Đồng đế quân miếu (Phùng Khắc Khoan)
  1
 45. Đình tiền mai (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
  3
 46. Độc “Thượng thư” hữu cảm (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
  3
 47. Đông cúc (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
  3
 48. Đông Ngạc châu (Lê Thánh Tông)
  3
 49. Giao hành (Phạm Đình Hổ)
  5
 50. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 02 (Cao Bá Quát)
  1
 51. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 03 (Cao Bá Quát)
  1
 52. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 05 (Cao Bá Quát)
  2
 53. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 06 (Cao Bá Quát)
  2
 54. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 07 (Cao Bá Quát)
  2
 55. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 08 (Cao Bá Quát)
  2
 56. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 09 (Cao Bá Quát)
  2
 57. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 10 (Cao Bá Quát)
  3
 58. Hí đề Đáp Sơn thạch động (Phùng Khắc Khoan)
  1
 59. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 01 (Cao Bá Quát)
  2
 60. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 02 (Cao Bá Quát)
  2
 61. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 03 (Cao Bá Quát)
  1
 62. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 04 (Cao Bá Quát)
  2
 63. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 05 (Cao Bá Quát)
  2
 64. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 06 (Cao Bá Quát)
  2
 65. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 07 (Cao Bá Quát)
  2
 66. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 08 (Cao Bá Quát)
  2
 67. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 09 (Cao Bá Quát)
  2
 68. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 10 (Cao Bá Quát)
  1
 69. Hoài xuân thập vịnh kỳ 02 (Đoàn Thị Điểm)
  3
 70. Hoài xuân thập vịnh kỳ 04 (Đoàn Thị Điểm)
  3
 71. Hoài xuân thập vịnh kỳ 08 (Đoàn Thị Điểm)
  3
 72. Hoài xuân thập vịnh kỳ 09 (Đoàn Thị Điểm)
  3
 73. Hồng cận hoa (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
  3
 74. Ký cố nhân Tuy Hoà tri huyện Đỗ Tự Phủ (Cao Bá Quát)
  1
 75. Ký Khoái Châu phủ phủ tá Cao Xá hữu nhân (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
  3
 76. Lan (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
  2
 77. Lão tẩu - Dật tẩu niên cửu thập tứ (Phùng Khắc Khoan)
  1
 78. Liễu Thăng thạch (Cao Bá Quát)
  2
 79. Loạn hậu quy cố viên vịnh mai (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
  4
 80. Lưu đề Đoan quốc công (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
  3
 81. Lưu đề Thạch quận công nhị thủ kỳ 1 (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
  2
 82. Lưu đề Thạch quận công nhị thủ kỳ 2 (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
  3
 83. Lỵ Nhân nữ sĩ (Lê Thánh Tông)
  3
 84. Mạn hứng (Phạm Quý Thích)
  3
 85. Man phụ hành (Cao Bá Quát)
  2
 86. Mộng phú tảo mai (Phùng Khắc Khoan)
  1
 87. Ngẫu thành (Cao Bá Quát)
  2
 88. Nghĩa Quảng phố tảo phát (Cao Bá Quát)
  2
 89. Ngọ toạ ngẫu thành (Phùng Khắc Khoan)
  1
 90. Ngụ hứng phàm tứ thủ kỳ 1 (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
  2
 91. Ngụ hứng phàm tứ thủ kỳ 2 (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
  2
 92. Ngụ hứng phàm tứ thủ kỳ 3 (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
  2
 93. Ngụ hứng phàm tứ thủ kỳ 4 (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
  2
 94. Ngũ nguyệt thập nhị nhật quan huyện thí (Cao Bá Quát)
  2
 95. Ngụ quán tức sự (Cao Bá Quát)
  2
 96. Ngụ ý phàm tứ thủ cảnh thế tam thủ kỳ 1 (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
  1
 97. Ngụ ý phàm tứ thủ cảnh thế tam thủ kỳ 2 (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
  2
 98. Ngụ ý phàm tứ thủ cảnh thế tam thủ kỳ 3 (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
  2
 99. Ngụ ý phàm tứ thủ cảnh thế tam thủ kỳ 4 (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
  2
 100. Nguyên đán kỳ 2 (Phùng Khắc Khoan)
  1
 101. Nguyệt trung vịnh mạt lỵ hoa (Cao Bá Quát)
  2
 102. Ngư gia ngạo (Vương An Thạch)
  2
 103. Nha tường nguyệt thi (Lê Thánh Tông)
  4
 104. Nhĩ phố tảo hồng (Cao Bá Quát)
  2
 105. Phục quái (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
  2
 106. Quá Phù Tang độ (Lê Thánh Tông)
  3
 107. Quá Trương tẩu hý tác (Phùng Khắc Khoan)
  1
 108. Quá tướng quân mạo (Cao Bá Quát)
  1
 109. Quan kỳ ngẫu hứng (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
  2
 110. Quan kỳ ngụ hứng (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
  1
 111. Quan tảo mai ngẫu thành (Phùng Khắc Khoan)
  1
 112. Sơn chi hiểu vịnh (Cao Bá Quát)
  2
 113. Sơn cư tảo khởi (Cao Bá Quát)
  2
 114. Sơn Tây thành yết Châu Phong công, thị dạ dữ Minh Trọng túc (Cao Bá Quát)
  2
 115. Sơn thượng tiểu yết (Cao Bá Quát)
  2
 116. Tam canh nguyệt (Lê Thánh Tông)
  5
 117. Tảo phát Liêu Cảng (Cao Bá Quát)
  1
 118. Tạp hứng (Cao Bá Quát)
  3
 119. Tạp thi kỳ 1 (Cao Bá Quát)
  1
 120. Tạp thi kỳ 2 (Cao Bá Quát)
  1
 121. Tạp thi kỳ 3 (Cao Bá Quát)
  1
 122. Tạp thi kỳ 4 (Cao Bá Quát)
  1
 123. Tạp thi kỳ 5 (Cao Bá Quát)
  1
 124. Tạp thi kỳ 6 (Cao Bá Quát)
  1
 125. Tặng Quế Sơn thiếu uý (Cao Bá Quát)
  1
 126. Tâm vương (Tuệ Trung thượng sĩ)
  6
 127. Tân viên vũ hậu (Cao Bá Quát)
  2
 128. Thanh Phong điếm đề bích (Cao Bá Quát)
  1
 129. Thận Tư tự Hoà Phủ Ái Liên đình quy hữu thi yêu thứ kỳ vận kỳ 2 (Cao Bá Quát)
  1
 130. Thận Tư tự Hoà Phủ Ái Liên đình quy hữu thi yêu thứ kỳ vận kỳ 3 (Cao Bá Quát)
  2
 131. Thận Tư tự Hoà Phủ Ái Liên đình quy hữu thi yêu thứ kỳ vận kỳ 4 (Cao Bá Quát)
  2
 132. Thất sơn đạo trung (Cao Bá Quát)
  1
 133. Thế sự (Khuyết danh Việt Nam)
  3
 134. Thọ Thẩm đô đốc sơ độ (Phùng Khắc Khoan)
  1
 135. Thu thiên vãn diểu ngẫu thành (Phùng Khắc Khoan)
  1
 136. Thuận Trạch chu hành Động Hải kỳ 1 (Cao Bá Quát)
  1
 137. Thuận Trạch chu hành Động Hải kỳ 2 (Cao Bá Quát)
  1
 138. Thử khốn hí ngoạ hà diệp thượng đồng Phan sinh kỳ 1 (Cao Bá Quát)
  2
 139. Thử khốn hí ngoạ hà diệp thượng đồng Phan sinh kỳ 2 (Cao Bá Quát)
  1
 140. Thứ vận Bùi Nhị (Cao Bá Quát)
  1
 141. Thưởng cúc kỳ 01 (Cao Bá Quát)
  1
 142. Thưởng cúc kỳ 02 (Cao Bá Quát)
  2
 143. Thưởng cúc kỳ 03 (Cao Bá Quát)
  2
 144. Thưởng cúc kỳ 04 (Cao Bá Quát)
  2
 145. Thưởng cúc kỳ 05 (Cao Bá Quát)
  2
 146. Thưởng cúc kỳ 06 (Cao Bá Quát)
  1
 147. Thưởng cúc kỳ 07 (Cao Bá Quát)
  4
 148. Thưởng cúc kỳ 08 (Cao Bá Quát)
  1
 149. Thưởng cúc kỳ 09 (Cao Bá Quát)
  2
 150. Thưởng cúc kỳ 10 (Cao Bá Quát)
  2
 151. Tống hữu nhân xuất tái (Cao Bá Quát)
  1
 152. Tống lão thiếp hoàn thôn cư (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
  2
 153. Trần Nhân Tông (Đặng Minh Khiêm)
  1
 154. Trùng quá Vạn Liễu đình (Cao Bá Quát)
  1
 155. Trường An tảo triều hồi (Phùng Khắc Khoan)
  1
 156. Trương gia phố tức sự (Phùng Khắc Khoan)
  1
 157. Túc sơn tự (Cao Bá Quát)
  2
 158. Tự Nhiên châu (Cao Bá Quát)
  2
 159. Tự thuật nhị thủ kỳ 1 (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
  2
 160. Tự thuật nhị thủ kỳ 2 (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
  2
 161. Tương chi quan, giản biệt hiệu quán nhị tam tử (Hoàng Văn Hoè)
  1
 162. Ước chí Tây đô khẩu chiếm (Phùng Khắc Khoan)
  2
 163. Ưu đàm hoa (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
  2
 164. Vãn quy (Cao Bá Quát)
  2
 165. Văn địch (Cao Bá Quát)
  2
 166. Văn đỗ quyên ngẫu thành (Phùng Khắc Khoan)
  1
 167. Vịnh thương cối (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
  1
 168. Vọng Giang đài, đắc đài tự (Cao Bá Quát)
  4
 169. Vọng Hải đài, đắc đài tự (Cao Bá Quát)
  4
 170. Vọng triều lâu (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
  2
 171. Vô đề (I) (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
  2
 172. Vô đề (II) (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
  2
 173. Vũ trung độ Linh giang (Cao Bá Quát)
  2
 174. Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 02 (Cao Bá Quát)
  2
 175. Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 03 (Cao Bá Quát)
  2
 176. Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 04 (Cao Bá Quát)
  2
 177. Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 05 (Cao Bá Quát)
  1
 178. Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 06 (Cao Bá Quát)
  2
 179. Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 08 (Cao Bá Quát)
  1
 180. Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 09 (Cao Bá Quát)
  1
 181. Xước cảng trung thi (Lê Thánh Tông)
  3