Trăng ấu thơ đã hết.
Trăng hoa niên cũng tàn.
Nửa đời đầu: trăng khuyết.
Nửa sau: trăng hoàng hôn.