Nắng thắp lửa cháy vô vàn hoa phượng
Vòm trời xanh xanh nỗi nhớ trường xưa
Tiếng ve xa gọi hoài về trang lứa
Tuổi hoa niên chớm hẹn tự bao giờ
Để đến nỗi áo dài nghiêng bóng cửa
Gió không nguôi thổi mãi thuở học trò.