Sông hồ xuân gần hết,
Nhà cửa ngày vắng hoe.
Cánh hoa bay nhè nhẹ,
Sách vở bỏ bề bề.
Hàn lâm danh rạng vẻ,
Mặc khách hứng chẳng nề.
Đêm nay sao văn chiếu,
Bọn ta say không về.

tửu tận tình do tại