Tháng ba sóng hoa đào,
Sông dâng theo mức cũ.
Sớm ra cuối bãi chìm,
Sắc biếc rung cửa ngõ.
Đầu dây gắn mồi thơm,
Ống nối tưới vườn nhỏ.
Khiến thêm rất nhiều chim,
Tranh tắm tạo ồn ã.

tửu tận tình do tại