Mồng sáu tháng hai con nước về,
Trước cửa vũng nhỏ dâng tràn trề.
Cò vạc sếu kia chớ mừmg hão,
Tao giống chúng bay, mắt lành nghề!

tửu tận tình do tại