Canh ba bày tiệc sao Bắc hiện,
Vạn dặn thuyền đậu bến sông tây.
Thuỷ tạ chống gậy tới đây,
Dưới trời tươi đẹp vung cây bút thần.
Đầu đã bạc càng buồn rượu lắm,
Sao sáng ngời càng đắm tiệc này.
Trong kẽm mưa gió mới hay,
Hạ Lao xa thẳm bỗng bay tới rồi.

tửu tận tình do tại