Trần Bình xưa cũng người chia thịt,
Quan chép sử từng viết ghi công.
Ngày nay Giang Nam có ông ,
Hồi trước bắc Vị trẻ trung thân người.
Vui sướng trông về nơi quan ải,
Trong gió thu lệ chảy ròng ròng.
Cò hạc cửa khuyết về cùng,
Lão bệnh trong kẽm, nhớ không hỡi người?

tửu tận tình do tại