Nghề nông đã đi vào nền nếp,
Trăm kiểu lễ bái rỡ ràng rồi.
Dấu hiệu thần linh như hiển hiện,
Hương hoa theo lệ dâng hẳn hoi.
Vùng nam Ba ông lão say khướt,
Phía bắc ải, nhạn kêu thóp thoi
Còn nhớ tới ông Đông Phương Sóc,
Chia thịt về xong thích chọc cười.

tửu tận tình do tại