Em đi đón vợ, con,
Trở lại, mùa thu nhớ.
Giờ đây đom đóm đầy,
Hãy về cùng nhạn nọ.
Ngóng đông, sông tây xa,
Về nam, cửa bắc mở.
Chén rượu hẹn người xưa,
Chọn chỗ yên mà ở.

tửu tận tình do tại