Ba Đông lâu nằm bệnh,
Năm nay phải về thôi.
Bạn cũ vì biếm trích,
Hôm nay càng xa vời
Người với gậy dự tiệc,
Nghe ca, áo lệ rơi.
Các ông dù có trách,
Ôm buồn tiếc cuộc vui.

tửu tận tình do tại