Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/05/2015 22:40

巫山縣汾州唐使君十八弟宴別兼諸公攜酒樂相送率題小詩留於屋壁

臥病巴東久,
今年強作歸。
故人猶遠謫,
茲日倍多違。
接宴身兼杖,
聽歌淚滿衣。
諸公不相棄,
擁別惜光輝。

 

Vu Sơn huyện Phần Châu Đường sứ quân thập bát đệ yến biệt kiêm chư công huề tửu lạc tương tống suất đề tiểu thi lưu ư ốc bích

Ngoạ bệnh Ba Đông cửu,
Kim niên cưỡng tác quy.
Cố nhân do viễn trích,
Tư nhật bồi đa vi.
Tiếp yến thân kiêm trượng,
Thính ca lệ mãn y.
Chư công bất tương khí,
Ủng biệt tích quang huy.

 

Dịch nghĩa

Nằm bệnh ở Ba Đông đã khá lâu,
Năm nay gắng ra đi để về quê.
Bạn cũ vì bị đầy đi xa,
Ngày hôm nay lại càng cách xa gấp bội.
Thân với gậy cùng dự tiệc,
Nghe ca mà nước mắt rơi đầy áo.
Các ông mà không bỏ qua cho,
Thì tôi đây ôm mối chia ly mà tiếc cuộc vui.


(Năm 768)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ba Đông lâu nằm bệnh,
Năm nay phải về thôi.
Bạn cũ vì biếm trích,
Hôm nay càng xa vời
Người với gậy dự tiệc,
Nghe ca, áo lệ rơi.
Các ông dù có trách,
Ôm buồn tiếc cuộc vui.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nằm bệnh Ba Đông đã khá lâu,
Năm nay gắng để về quê đầu.
Bạn xưa đầy ải xa muôn dặm,
Xa bạn ngày nay gấp bội phần.
Thân với gậy cùng đi dự tiệc,
Nghe ca mà nước mắt rơi đầy.
Các ông không bỏ qua cho tớ,
Ôm mối chia ly tiếc cuộc say.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Đã lâu nằm bệnh Ba Đông,
Năm nay gượng dậy, chỉ mong về làng.
Bạn cũ đang đổi nơi xa vắng,
Hôm nay tôi lòng nặng buồn thay!
Gậy tôi chống dự tiệc này,
Nghe ca nước mắt tràn đầy như mưa.
Các vị chúa xem như vứt bỏ,
Từ biệt nhau được ghé quang huy.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đã khá lâu Ba Đông nằm bệnh
Năm nay thì gắng gượng trở về
Bạn thân đầy ải nơi xa
Hôm nay càng thấy biệt xa hơn nhiều
Thân với gậy cùng theo dự tiệc
Nghe ca mà nước mắt như mưa
Các ông không bỏ qua cho
Tôi ôm ly biệt tiếc cho tiệc này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời