Thứ tự đặt vua xưa,
Nam nhạc hợp chim đỏ.
Nửa vùng nóng mịt mờ,
Hồn đất phút chốc rõ.
Vì đức, chẳng vì danh,
Nhà nhà phép tế giữ.
Tuần thú sao im lìm,
Hữu Ngu nay ngắc ngứ.
Bỗng ta mắc lưới đời,
Tới Tiêu, Tương mệt lử.
Đang nguy, hiện tường cao,
Cạnh vừng sáng, thuyền nhỏ.
Đầu năm chỏm: Chúc dung,
Chỏm chỏm trồi sụt đủ.
Tử cái không hiện ra,
Hỏng việc dành ngôi cả.
Lắng nghe Nguỵ phu nhân,
Các tiên xúm xít tụ.
Hơi năm chỏm có khi,
Gió bay như sương phủ.
O ép khó tìm đường,
Sườn cao gậy chưa hả.
Rong xe bèn quay lui,
Tắm rửa, nhà ngọc bỏ.
Hỏi chúa phủ vài lời,
Lấy gì giúp vua tớ.
Cúng ngọc chịu thói đời,
Ban lành, thần vẫn nhớ.

tửu tận tình do tại