Bến Sở mưa mới tới,
Đài xuân gió nhẹ len.
Khách chơi leo bệ đá,
Gỏi cá dưới sông lên.
Láng giềng ngại giấy má,
Kiệu cáng lão chẳng quen.
Mong cho trẻ no bụng,
Mình bệnh nào thấy ngon.

tửu tận tình do tại