Bắc Hán lắm giặc giã,
Ba tây đường khó đi.
Máu thấm vị tướng áo,
Xương ngăn sứ thần xe.
Đường treo cháy thưa thớt,
Mả mới đắp lè tè.
Ý Thục trong lòng tỏ,
Ngóng các quan, khóc re.

tửu tận tình do tại