Mưa Sở rêu đá mượt,
Kinh đô vắng bặt tin.
Núi lạnh tê giác rống,
Sông chiều cò lả run.
Thoi dệt buồn, người cá,
Trang sức rớt, nữ thần.
Suốt ngày lòng bối rối,
Lo buồn chẳng thể ngăn.

tửu tận tình do tại