Mưa bụi đường không ướt,
Vần vụ mây lẻ trôi.
Núi đỏ nơi tới xám,
Chim trắng biên ải tươi
Ngày thu bóng mới thấm,
Sông lạnh tiếng cũ rơi.
Ngay cửa có cối giã,
Gạo thơm thoảng nghe hơi.

tửu tận tình do tại