Vạn cây mây dầy ẩn,
Liền núi mưa chưa rơi.
Cửa gió mở tuỳ hứng,
Chim nước tới lại lui.
Nhà chài như thoi dệt,
Ghe củi mới đốn mai.
Trong mát át nóng bức,
Thấy buồn, muốn lên đài.

tửu tận tình do tại