Miếu xưa nét vẽ đỏ xanh phai,
Núi vắng um tùm cây cỏ gai.
Văng vẳng như nghe từ Hậu Chủ,
Nam Dương nằm khểnh dịp đâu hoài.