Sáng mát, mây kẽm bay,
Lẩn quất cùng hơi khói.
Gió thổi cây sông xanh,
Tường đá mưa tới tưới.
Lâm râm cái lạnh lan,
Ầm ầm tiếng sấm nổi.
Nóng bức giờ đâu rồi,
Hang vắng khí hậu đổi.
Cửa nhà người vẫn im,
Khí ẩm chim cao ngại.
Cung Sở nát từ lâu,
Vì ai mà buồn mãi,
Mộng vua, quan hầu ghi,
Có bài phú rất trội.
Mờ mờ cưỡi rồng xanh,
Đều từ đài Vu khởi.

tửu tận tình do tại