Kiếm Các nghe tin bình Kế Bắc,
Nghe qua xiêm áo lệ tràn tuôn.
Vợ con gặp lại sầu đâu nữa?
Sách vở mừng vui đến phát cuồng.
Ca hát suốt ngày ta uống mãi,
Mùa xuân làm bạn về quê hương.
Ta theo Ba Giáp xuyên Vu Giáp,
Thuận xuống Tương Dương đến Lạc Dương.