Anh Huệ, lừa trắng gầy,
Đang bệnh mà về suối.
Ông trời thiếu mắt tinh,
Kè này kẹt hang tối.
Mật ven, hoa thông xưa,
Rượu núi, lá trúc mới.
Cửa gai chẳng được yên,
Hoàng, Ỷ quan còn đợi.

tửu tận tình do tại