Bạn cũ về nam quận,
Tiền khắc bia, kỳ kèo.
Nhờ bán văn để sống,
Lếch thếch, nhà lộn phèo.
Cửa gai cỏ dại lấp,
Vạt đất khói lạnh teo.
Già rồi đừng ham hố,
Đi về say ngủ khoèo.

tửu tận tình do tại