Về triều, không được tiễn,
Sứ Thục báo tin đau.
Điện Kim Hoa vắng lặng,
Kẻ dưới đất khác đâu.
Ván đỏ, can vua gãy,
Mây trắng, khóc bạn sầu.
Tên thơ còn ở lại,
Bạn cũ những thương nhau.

tửu tận tình do tại