Chiếu xiên nắng quái vừa tàn,
Mây trôi mỏng dính chưa quen lối về.
Cầu vòng uống sáng nơi xa,
Mưa kẽm rơi xuống còn thừa cứ bay.
Cao vời, le nhạn từng bày,
Hùm beo tự biết tròn quay mập ù.
Vẫn thân khách, trời sang thu,
Sương nơi khóm trúc, hoang vu cả chiều.

tửu tận tình do tại