Hoa lạnh nở đã hết,
Đầy cành nụ cúc ra.
Người hái cũ dần vắng,
Rượu thoảng hương tà tà.
Đất hẹp manh áo mỏng,
Khó leo núi bao la.
Nơi nơi còn giặc giã,
Say hát lệ muốn sa!

tửu tận tình do tại