Đạp thanh lễ vãn bên sông,
Quạt cờ phất phới ngoái trông thấy còn.
Chiều xuân gió nổi trên cồn,
Tiếng kèn cùng trống nghe buồn lầu canh.