Gác cao cỡ trăm thước,
Giữa đêm ngoài hiên bước.
Qua sông bắc, sao rơi,
Ngoài bãi trống, trăng rớt.
Biết chim kín chọn cành,
Tưởng cá to dưới nước.
Bạn bè đầy khắp nơi,
Loạn lạc thư ít được.

tửu tận tình do tại