Hành cung mưa rọi, ngại nhận thơ,
Tên quê lại được tướng hẹn chờ.
Bên sông già bệnh đâu còn sức,
Cố định trời trong thả sợi tơ.

tửu tận tình do tại