Khí lạnh trưa buồn thiu,
Mây sông rối mắt theo.
Ngại gió uyên bến núp,
E mưa yến cành leo.
Hoàng, Ỷ rồi bỏ Hán,
Sào, Do chẳng thấy Nghiêu.
Li rượu trong nhà cỏ,
May sáng qua cái vèo.

tửu tận tình do tại