Nam cung Sở, trời trong,
Ngàn đỉnh ngậm mù sương.
Chỉ dân quê đi lại,
Sáng cây mây cùng lồng.
Chim cắt bay lặng lẽ,
Quạ đói xà ăn quàng.
Thân bệnh không cục cựa,
Lênh đênh mặc ao, sông.

tửu tận tình do tại