Thập di xưa ở đây,
Nhà lớn còn sửa mái.
Núi hoang lãng đãng ngày,
Vườn cũ mờ mờ khói.
Bậc thấp chẳng hề chi,
Thánh thiện, điều đáng nói.
Lịch sự thêm tài ba,
Văn chương ai sánh nổi
Ông sinh sau Mã, Dương.
Danh cùng trời, trăng chói.
Phụ tá giúp nhiều quyền,
Kết thân lắm người giỏi.
Hơn ngọc, Ngạn Siêu coi,
Đặt nền, Quách Chấn hỏi.
Tường còn trắng tới giờ,
Nét chữ móc bạc nối.
Dịp tốt chỉ một thời,
Nhà này ngàn năm mãi.
Trung nghĩa còn hoài hoài,
Mừng thấy sách để lại.
Yết Văn công thượng phương.

tửu tận tình do tại