Bên sông cò bay chơi,
Cầu quan bóng liễu rủ.
Cùng qua ngày, đua sông,
Thấy lòng xuân, dẫm cỏ.
Thấu được cái sâu xa,
Luỵ hình hài trút bỏ.
Làm thơ được câu hay,
Chẳng khỏi ngâm ư ử.

tửu tận tình do tại