Bồi, Vạn các sông tụ,
Cù Đường hợp một dòng.
Người cũng cùng một lẽ,
Giặc cướp mi bao dong.
Đá tảng ngựa núp dưới.
Khỉ uống, dây buông thòng.
Ham về mặc sóng cả,
Cớ gì mà ngại ngùng.

tửu tận tình do tại