Tây nam ngày tháng lạ,
Chớm lạnh khi sang đông.
Mây sông, đêm nào hết,
Mưa Thục, chẳng lúc ngưng.
Kẻ đi thử ướm hỏi,
Lòng buồn liệu bớt chăng.
Anh nghe hồng nhạn vẳng,
Thóc gạo tới được không.

tửu tận tình do tại