Nguyên nhờ nước Vu Giáp,
Gốc Kinh từ nhà người.
Khi bệnh có thuốc chữa,
Xuân về bán hoa tươi
Sân thu gió trái rụng,
Bờ ngòi mưa cát truồi.
Trời lạnh hỏi cách sống,
Làm thơ ca cảnh trời.

tửu tận tình do tại