前出塞其六

挽弓當挽強,
用箭當用長,
射人先射馬,
擒賊先擒王。
殺人亦有限,
列國自有疆。
苟能制侵陵,
豈在多殺傷。

 

Tiền xuất tái kỳ 6

Vãn cung đương vãn cường,
Dụng tiễn đương dụng trường.
Xạ nhân tiên xạ mã,
Cầm tặc tiên cầm vương.
Sát nhân diệc hữu hạn,
Liệt quốc tự hữu cương.
Cẩu năng chế xâm lăng,
Khởi tại đa sát thương!

 

Dịch nghĩa

Giương cung nên giương cung cứng
Dùng tên nên dùng tên dài
Bắn người trước tiên bắn ngựa
Bắt giặc nên bắt tướng trươc
Giết người cũng phải có hạn
Nước nào cũng có biên cương
Nếu cần chống xăm lăng
Phải chăng vì thế sát hại cho nhiều!


(Năm 752)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Giương cung phải cung cứng,
Dùng tên phải tên dài.
Bắn người, bắn ngựa trước,
Bắt giặc, bắt chúa ngay.
Giết người cũng có hạn,
Nước nào chẳng đất đai?
Nếu đủ chặn xâm lược,
Cần gì giết thẳng tay?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phí Minh Tâm

Giương cung cung cứng mới xài
Bắn tên phải biết tên dài dễ xuyên
Bắn người bắn ngựa trước tiên
Bắt giặc bắt tướng đương nhiên công thành
Chí tâm hạn chế sát sanh
Nước nào cũng có lằng ranh công bằng
Khi cần chống lại xâm lăng
Phương châm ngăn chận phải chăng giết nhiều.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Giương cung phải giương khoẻ,
Vót tên phải vót dài.
Bắn người nhằm ngựa nổ,
Bắt giặc nhằm vua truy.
Giết người có hạn độ,
Mỗi nước có biên thuỳ.
Miễn chặn xâm lăng lại,
Giết hại nhiều mà chi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Giương cung, cung cứng mới hay,
Dùng tên, cũng phải lựa ngay tên dài.
Bắn người, hạ ngựa mới tài,
Bắt quân giặc, trước bắt ngay chúa về.
Giết người hạn chế mọi bề,
Biên cương các nước chớ hề đổi thay.
Xâm lăng, chế ngự việc này,
Há nơi giết chóc thoả tay làm đầu!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Giương cung phải cho cứng,
Lắp tên cần tên dài.
Bắn người trước nhằm ngựa,
Trị giặc, nắm trùm cai.
Giết người nên hạn chế,
Nước nào không đất đai.
Đủ cần chặn xâm lấn,
Cần chi giết nhau hoài.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hễ giương cung phải giương cho mạnh
Hễ dùng tên phải thẳng và dài
Trước bắn ngựa, sau bắn người
Bắt thù, trước bắt những ai cầm đầu
Việc giết người nên cầu hạn chế
Các nước đều phòng vệ biên cương
Nếu như chỉ chống xâm lăng
Thì đâu cứ phải sát thương thật nhiều!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dương cung phải chọn dùng cung cứng
Tên bắn dùng tên phải thật dài
Bắn giặc trước tiên nên bắn ngựa
Chúa trùm diệt sớm địch tan ngay
Giết người đâu thể giết liên miên
Đất nước nào không bờ cõi riêng
Nếu chặn bước quân xâm lược được
Đâu cần chinh chiến để dân yên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giương cung nên lựa những cung dầy,
Tên bắn nên dùng tên thật dài.
Trước lúc bắn người cần bắn ngựa,
Trong khi đánh giặc tướng cầm ngay.
Giết người đâu thể liên miên giết,
Đất nước nào không biên ải dài.
Nếu có xăm lăng cần chống đỡ,
Phải chăng vì thế hại dân hoài!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời