Thời Hán Trường An tuyết cả thước,
Trâu, ngựa như nhím, lông tua tủa.
Sông Sở Vu Giáp lạnh thấm người,
Hổ báo kêu thảm càng đáng nhớ.
Thành Tần ông lão ở Kinh Dương,
Quanh năm áo thô, dạn viêm chưng.
Thần lửa mờ mờ muốn nhả khí,
Tên sẵn trong tay chưa dám buông.

tửu tận tình do tại