Lầu mây đậm vẻ đế vương,
Trên cao lộng gió trang hoàng đẹp sao.
Người tiên diễn nhạc trong triều,
Vương mẫu dâng cúng trái đào trong cung.
Áo quần đẹp tựa sen hồng,
Trên đầu tơ tuyết trắng ngang kẹp vàng.
Múa bên thềm, rượu thọ dâng,
Đi trên dây mảnh tựa lông chim trời.
Thuở trước nhà vua vui chơi,
Ngày nay biên giới có người sầu bi.
Sông Quế hướng bắc chảy về,
Mắt nhìn sóng lớn tràn trề trông theo.

tửu tận tình do tại