Núi Vu gió thu lất phất bay,
Trên dưới lo đóng kè nước dầy.
Buồm Ngô, lái Sở lôi trăm thước,
Thần châu ấm tới, lạnh chưa quay.
Ngày nào đường hiểm ngưng tên đạn,
Vùng mọi, Thanh Khương trận kéo dài.
Trung Ba chưa hề có tin tốt,
Trống trận ầm vang tận tầng mây.

tửu tận tình do tại