Gác Bồng Lai lỡ vận,
Đành sống kiếp sông hồ.
Vung vàng mong được việc,
Bỏ ngọc há thân ta.
Nấu canh rau thuần nát,
Đưa chén sương cúc phà.
Làm thơ tả thời tiết,
Chữ chữ chớ luôn ra.

tửu tận tình do tại