Nghe thêm giết Khuyển, Nhung,
Lại nói kinh giải phóng.
Áo mũ bèn theo hầu,
Cung vua xe tới chóng.
Gắng công được như vầy,
Nhờ vài ông hành động.
Chớ nghĩ tới chuyện xưa,
Gió buồn vang khóc rống.

tửu tận tình do tại