Nghìn nhà núi rạng tĩnh ban mai,
Bữa bữa lầu sông ngắm núi mây.
Chài cá đêm dài thuyền vội vả,
Trời thu trong sáng én con bay.
Khuông Hành dâng sớ công danh mỏng,
Lưu Hướng bình văn tâm sự dài.
Bạn học thời xưa nay chẳng kém,
Ngũ Lăng ngựa béo áo cừu đây.